T.C SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI 

   
T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 
 

Bulunduğunuz Yer: DUYURU VE İLANLAR  >>   Duyuru ve İlanlar

 Sinanpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliği İçme Suyu Gömme Depo Onarım İhale İlanı
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

İHALE İLANI

 

 

Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesi, Çayhisar, Çobanözü, Gezler ve Kınık Köyleri İçme Suyu Gömme Depo onarım inşaat yapım işleri açık ihale usulü ile yapılacaktır.

1-İdarenin 

a) İdarenin Adı

b) Adresi

: Sinanpaşa Kaymakamlığı Köylerine Hizmet Götürme Birliği

  Başkanlığı.                  

: Hükümet Konağı Kat / 2 Sinanpaşa / AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve faks numarası

0 272 311 70 13 – 311 83 20  faks: 0 272 311 71 72

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı

: Sinanpaşa İlçesi, Çayhisar 100 m3, Çobanözü 100 m3,

  Gezler 100 m3, Kınık 100 m3 Köyleri, içme suyu gömme

  depo onarım inşaat yapım işleri.

b) Yapılacağı yer

: Sinanpaşa İlçesi, Çayhisar, Çobanözü, Gezler ve Kınık

  Köyleri depo onarım inşaat işleri yapım yerleridir.

 

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün   

  İçerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

: Sinanpaşa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği  

  Başkanlığı Odası

b) Tarihi ve saati

: 30.05.2013 Perşembe Günü saat: 14:30

 

 4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

 

            4-1-İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen belgeler

            4.1.1. Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası,

            4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

            4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge,

            4.1.2.2. Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya İmza sirküleri,

4.1.3.1. Gerçek Kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11 nci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan; isteklinin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda bulunmadığına dair yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek kişi olması halinde Nüfuz Cüzdanı fotokopisi,

4.1.10. İhaleye Vekâleten iştirak ediliyorsa noter tasdikli vekâletname,

   

  4-3 Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler.

      4.3.1 İş Deneyim Belgesi: İsteklinin son 10 (on) yıl içerisinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’u oranında gerçekleştirdiği veya % 70’u oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70’i oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. İnşaat Mühendisleri Diplomaları ile katılabileceklerdir.

4.3.2 Bu İhaleye benzer iş olarak: Bu işle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış benzer iş olarak kabul edilen işlere ait iş Deneyim Belgesi Sunulması Zorunludur.

      4.3.3 İsteklinin Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

       İsteklinin 1 adet İnşaat Mühendisi 1 adet Sıhhi Tesisat konusunda deneyimli personel çalıştıracağına dair taahhütnameyi vermeleri zorunludur.

      4-3.4 İş Yerinin Sigortalanmasına İlişkin Belgeler

      Yüklenici Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta yaptırmak zorundadır.

      5. Teklifler ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde Köylere Hizmet Götürme Birliği bürosundan görülebilir ve 300,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklif ihale tarih ve saati olan 30.05.2013 Perşembe Günü Saat 14:30’a kadar Birlik İhale Komisyonuna alındı karşılığında teslim edilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 takvim günü olmalıdır.

11. Bu iş için avans, ara ödeme veya fiyat farkı verilmeyecektir. Yüklenici Birliğin talimatları doğrultusunda işi tamamlandıktan sonra, kontrol ve takibini yapan kurum teknik elemanlarınca işin Geçici Kabulü yapılıp, hak ediş düzenlikten sonra ödenir.

12. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

 

   

  


Bu içerik toplam 61.441 kez gösterildi, Site toplam 371.789 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 354 kişi geziyor.

   
                                           SUUÇTUĞU  FOTOĞRAFLARI FESTİVAL FOTOĞRAFLARI   FESTİVAL FOTOĞRAFLARI    
                     


         PİKNİK ALANLARIMIZ                          ŞEHİTLİKLERİMİZ                     
               

  

 

Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Sinanpaşa Kaymakamlığı tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. Her hakkı saklıdır. 2012 ©